Propunere de Proiect de Lege pentru Modificarea OUG Nr. 57/2007

Legea 49/2011 pentru aprobare

In primul rand trebuie discutata oportunitatea modificarii in acest moment a textului in vigoare, existand riscul de a se deschide calea spre introducerea in Parlament a unor modificari cu impact negative asupra managementului ariilor natural protejate si a conservarii patrimoniului natural national.

Daca se va trece la modificare, propun in primul rand doua modificari referitoare la abrdare si context:

1. Introducerea responsabilitatii reale (inclusive financiare) a statului fata de conservarea patrimoniu natural national si reluarea discutiei despre infiintarea unei institutii nationale responsabile in domeniu.

Desi in Art. 17 alin. (1) Guvernul Romaniei isi asuma responsabilitatea administrarii ariilor naturale protejate prin Ministerul Mediului si Padurilor, desfiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Protejate si nedefinirea clara a responsabilitatii arata ca aceasta este asumata doar teoretic, in practica administrarea patrimoniului natural national ramanand in seama tertilor care vor sa-si assume calitatea de administrator/custode.

2. Patrimoniul geologic national (geodiversitatea) trebuie tratat in acest act normativ cel putin in mod similar cu cel speologic, fie prin crearea unei comisii similar, fie prin extinderea componenetei si comptetentei comisiei existente. Pesterile sunt tratate ca cele mai importante elemente ale geodiversitatii, cu foarte multe articole referitoare la acestea, in schimb alte situri de interes geomorfologic, paleontologic, petrologic, mineralogic, structural sunt aproape ignorate.

3. Articolele referitoare la contraventii si infractiuni trebuie sa aiba acoperite toate articolele in care sunt prevazute obligatii si interdictii, inclusiv pentru autoritatile si institutiile statului, altfel acestea nu vor avea nici o putere legala.

4. Extinderea valabilitatii planurilor de management de la 5 la 10 ani.

PREZENTARE

Pentru rezolvarea pe termen scurt a unor probleme prezentate in articolul „Modificarea Ordonantei de Urgenta OUG Nr. 57/2007” avem in vedere urmatoarele modificari a textului de lege

MODIFICARI PROPUSE – UPDATE: Tabelul de lucru final  poate fi consultat dand click aici.

[…]

Art. 2. – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:

[…]

Litera noua: i) asigurarea si conservarea geodiversitatii, prin conservarea siturilor naturale de interes geomorphologic, paleontologic, petrologic, mineralogic, structural pe teritoriul României;

[…]

Art. 4

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

ADAUG definitie: 40. turism sportiv nemotorizat – latura a turismului de agrement ce are ca scop practicarea unei activitati sportive in aer liber precum:
a) drumetie;
b) alergare montana;
c) orice forma de alpinism: alpinism de vara, alpinism de iarna, schi alpinism;
d) orice forma de catarare: escalada, catarare pe gheata;
e) orice forma de schi si snowboading: schi alpin, schi in afara partiilor, schi de tura, freeride;
f) sport de apa: kaiac canoe, canotaj, rafting, surfing, windsurfing;
g) parcurgerea de canioane;
h) zborul cu parapanta;
i) turism ecvestru;
j) speologie;

[…]

Art. 11. – (1) Documentaţia necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional trebuie să cuprindă:
Clarificare: b1) suprafata si situatia juridica a terenurilor, cu precizarea proprietarilor la data infiintarii ariei;
– solicitarea situatiei juridice a terenurilor la infiintarea ariilor naturale protejate este nejustificata tinand cont de neexistenta unui cadastru clar al terenurilor agricole si forestiere si de numeroasele litigii in domeniul drepturilor de proprietate.
– se poate inlocui spre exemplu cu solicitareqa extraselor de carte funciara in vigoare la data propunerii.

Abrogare: b2) hotararile consiliului comunal, orasenesc, municipal sau judetean, dupa caz, de avizare a suprafetei administrative ce va urma sa faca parte din aria naturala protejata;
– contravene criteriilor stiintifice pe baza carora se infiinteaza ariile naturale protejate si a blocat pana acum de la introducere orice initiativa in aces sens.

[…]

Modificare: Art. 18. – (1) Administrarea ariilor naturale protejate si a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate in reteaua nationala de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica si aflate in subordinea unor regii autonome, companii si societati comerciale nationale, autoritati ale administratiei publice locale, servicii descentralizate ale administratiei publice centrale, institutii stiintifice de cercetare si de invatamant din sectorul public si privat, muzee, organizatii neguvernamentale, constituite potrivit legii si aflate in coordonarea metodologica a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
– a lasat posibilitatea oricui, inclusiv unor societati comerciale lipsite de experienta in domeniu si al caror unic scop este obtinerea profitului sau altor interese ajungand custode/administrator al ariilor naturale protejate.

Completare: Art. 19. – (3) Componenta si regulamentul de organizare si functionare a consiliilor consultative de administrare se propun de catre administratia ariei naturale protejate si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
– trebuie completat in sensul obligarii administratiilor ariilor naturale protejate sa propuna cooptarea in Consiliile Stiintifice a unor specialisti cu experienta relevanta, dovedita prin CV asumat si declarative de disponibilirtate (nu reprezentanti ai unor institutii publice centrale si judetene, fara nicio alta calitate decat aceea de a fi angajati ai acelor structuri) din toate domeniile mentionate in documentatia ce a stat la baza infiintarii respectivei arii naturale protejate.

[…]

Art. 22

[…]

(2) Zonele cu protecţie strictă sunt zonele din parcurile naţionale şi naturale, de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind atât rezervaţii ştiinţifice, cât şi zone sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus.

(3) În zonele prevăzute la alin. (2) se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, ADAUG: activitatilor de turism sportiv nemotorizat, cu limitările descrise în planurile de management.

(4) Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale.

(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:

[…]

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în zonele de protecţie integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, se pot desfăşura următoarele activităţi:

[…]

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii, ADAUG: cu limitarile descrise in planurile de management;

ADAUG litera: j) turism sportiv nemotorizat, cu limitarile descrise in planurile de management;

[…]

(7) Zonele-tampon, în parcurile naţionale denumite zone de conservare durabilă şi în parcurile naturale denumite zone de management durabil, nu se includ în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi care fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă.

[…]

(8) În zonele de conservare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi:

a) ştiinţifice şi educative;

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii ADAUG: cu limitarile descrise in planurile de management;

ADAUG litera: l) activitati de turism sportiv nemotorizat, cu limitarile descrise in planurile de management;

[…]

9) În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi:

a) ştiinţifice şi educative;

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

[…]

n) activităţi de pescuit sportiv.

ADAUG litera: o) activitati de turism sportiv nemotorizat;

(10) Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.

(11) În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management:

[…]

c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultura;

[…]

Abrogare: i) activitati de constructii/investitii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.
– contrar scopului parcurilor nationale

[…]

ADAUG litera: j) activitati de turism sportiv nemotorizat;

ADAUG litera: k) activităţi de ecoturism;

Art. 23

(1) În rezervaţiile ştiinţifice sunt interzise orice activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, cu limitările descrise în planurile de management, cu acordul Academiei Române şi al administratorului ariei naturale protejate.

(2) În rezervaţiile naturale nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale.

[…]

Mentinere articol propus pt. abrogare: Art. 281. – Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international.

[…]

Art. 30

[…]

(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate, administratorii/custozii acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabileşte de administratorul/custodele ariei naturale protejate şi se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.

(4) Din tarifele prevăzute la alin. (3), cele instituite pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, prin direcţia responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (4) se fac venit la bugetul administraţiei ariei naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor din planul de management.

[…]

Art. 38. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 33 si 37, se stabilesc derogari, cu conditia sa nu existe o alternativa acceptabila, iar masurile derogatorii sa nu fie in detrimentul mentinerii populatiilor speciilor respective intr-o stare de conservare favorabila in arealul lor natural, numai in urmatoarele situatii:

[…]

Modificare prin eliminare: c) in interesul sanatatii si securitatii publice, iar, in cazul speciilor de animale, altele decat pasarile, si pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natura sociala sau economica, si pentru consecinte benefice de importanta majora pentru mediu;
– contravene prioritatii interesului si criteriilor stiintifice si lasa loc permiterii vanatorii pentru orice fel de pretext

Art. 53

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

[…]

d) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;

[…]

ELIMIN litera: f) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv custode;

– prin eliminare intra sub incidenta Art 53-(31) litera a).

[…]

ELIMIN litera: h) camparea pe suprafaţa ariilor naturale protejate în afara locurilor special amenajate, precum şi nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare;

– este o prevedere neaplicabila, in prezent doar foarte putine arii naturale protejate au spatii de campare suficiente si special amenajate. Activitatea ar trebui reglemnentata in regulamentul/planul de management al fiecarei arii naturale protejate, cu mentinerea interdictiei si amenzii pentru incalcarea acesteia. Sau inlocuita notiunea locuri special amenajate cu locuri desemnate prin regulemant. Prin eliminare intra sub incidenta Art 53-(31) litera a).

ELIMIN litera: i) circulaţia cu bicicletele în afara traseelor special desemnate şi semnalizate;

– este o prevedere neaplicabila, in prezent neexistand astfel de trasee. Activitatea ar trebui reglemnentata in regulamentul/planul de management al fiecarei arii naturale protejate, cu mentinerea interdictiei si amenzii pentru incalcarea acesteia. Prin eliminare intra sub incidenta Art 53-(31) litera a).

ELIMIN litera: j) activităţile de turism ecvestru în afara traseelor special desemnate şi semnalizate;

– este o prevedere neaplicabila, in prezent neexistand astfel de trasee. Activitatea ar trebui reglemnentata in regulamentul/planul de management al fiecarei arii naturale protejate, cu mentinerea interdictiei si amenzii pentru incalcarea acesteia. Prin eliminare intra sub incidenta Art 53-(31) litera a).

k) organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe teritoriul ariei naturale protejate, fără acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate;

ELIMIN litera: l) accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate naturale, în afara traseelor turistice avizate şi semnalizate ca atare, pe suprafaţa ariilor naturale protejate;

– este o prevedere neaplicabila, contrara dreptului la libera circulatie. Activitatea ar trebui reglemnentata in regulamentul/planul de management al fiecarei arii naturale protejate, cu mentinerea interdictiei si amenzii pentru incalcarea acesteia. Prin eliminare intra sub incidenta Art 53-(31) litera a).

m) neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma activităţilor proprii în ariile naturale protejate.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

[…]

j) amenajarea sau reamenajarea de trasee turistice, instalarea de panouri informative fără avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;

[…]

m) accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop;

[…]

Introducere noi litere referitoare la vanatoare: p) sanctionarea vanatorii in ariile naturale protejate unde este interzisa, a neanuntarii catre custode/administrator a vanatorilor organizate in fondurile de vanatoare invecinate/suprapuse partial, a neanuntarii tranzitarii cu arme a ariilor protejate unde vanatoarea nu este permisa.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

[…]

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2);

[…]

OBS: aceasta contraventie se aplica pentru orice abatere de la regulamentul intern al ariei protejate

(31) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale protejate, în cazul în care fapta nu este sancţionată prin alte acte normative;

[…]

ANEXA Nr. 1 SCOPUL ŞI REGIMUL DE MANAGEMENT al categoriilor de arii naturale protejate

[…]

b) Parcuri naţionale

Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologie sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit. Regimul de gospodărire se stabileşte prin regulamente şi planuri proprii de protecţie şi conservare aprobate de autorităţile naţionale ştiinţifice şi administrative abilitate, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. În perimetrele lor vor fi cuprinse ecosisteme sau fracţiuni de ecosisteme terestre şi acvatice cât mai puţin influenţate prin activităţi umane. Elementele cu valoare deosebită de pe cuprinsul parcurilor naţionale pot fi delimitate şi puse sub un regim strict de protecţie ca rezervaţii ştiinţifice. Parcurile naţionale se întind în general pe suprafeţe mari de teren. În perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de management. Parcurile naţionale corespund categoriei II IUCN

Parc naţional: arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere.

e) Parcuri naturale

Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.

Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.

De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN

Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere.

Publicitate

3 gânduri despre “Propunere de Proiect de Lege pentru Modificarea OUG Nr. 57/2007

  1. Pingback: Modificarea legii pe înțelesul tuturor | Alianta Sport-Natura

  2. Bine, dar cum ne protejam de excesele din pl.de management si regulamentele parcurilor ?. Verghelet o scrie „turism sportiv nemotorizat pe poteci marcate” …

    • Ideal ar fi sa ne strangem cat mai multi, sa le aratam ca ne pasa si sa ne implicam in luarea deciziilor la nivel local pentru fiecare arie protejata in parte … adica sa ne implicam activ in consiliile locale ce se ocupa de Planul de Management.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s